Máy ép nhựa Toyo Si series Si-50-6S / Si-80-6S / Si-100-6S / Si-130-6S / Si-180-6S / Si-230-6S
Máy ép nhựa Toyo Si series Si-50-6S / Si-80-6S / Si-100-6S / Si-130-6S / Si-180-6S / Si-230-6S
Máy ép nhựa Toyo Si series Si-50-6S / Si-80-6S / Si-100-6S / Si-130-6S / Si-180-6S / Si-230-6S

Máy ép nhựa Toyo Si series là kiểu máy có thể sử dụng với tốc độ ép cao và áp suất ép cao, từ công suất lớn đến công suất nhỏ. Với công nghệ điều khiển ép tập hợp các bí quyết đã được trau dồi qua nhiều năm tháng, chúng tôi đã tiêu chuẩn hóa ép với độ chính xác cao, nâng cao tính ổn định hình dạng ép và nâng cao năng suất.

5/5 - (2 votes)

about product
項目 Si-50-6S
スクリュー直径 mm 16 18 20 20 24 28 32
理論射出体積 cm3 13 18 23 23 43 69 90
標準
射出装置名 B55E※ D75E
最大射出速度 mm/s 300 300
最大射出圧力 Mpa 236 236 201 201 (275) 236 (236) 183
高圧
射出装置名 D150E
最大射出速度 mm/s 300
最大射出圧力 Mpa 236 (275) 236 182
高速
射出装置名 DH300E※
最大射出速度 mm/s 500
最大射出圧力 Mpa 275 236 182
超高速
射出装置名 BH150E※ CH300E (D150HE)※
最大射出速度 mm/s 700 700 (500)
最大射出圧力 Mpa 255 255 236 255 (236) 236 (216) 183 (157)
型締力 kN 490
タイバー間隔(H X V) mm 360 X 360
※ 標準スクリュー・加熱筒は、最大射出速度・圧力へ設定された時、射出圧力・速度が自動的に制限されます。
※ B55E(φ16 )、BH150E、D150HE(CH300E)、DH300Eのスクリュー・加熱筒は、耐摩耗仕様標準搭載となります。
■本仕様は変更の可能性がございます。詳細のご確認は お問い合わせページ よりご連絡くださいませ。
項目 Si-80-6S
スクリュー直径 mm 20 24 28 32 28 32 36 40
理論射出体積 cm3 23 43 69 90 69 103 147 201
標準
射出装置名 D75E F75E
最大射出速度 mm/s 300 150
最大射出圧力 Mpa 201 (275) 236 183 236 (275) 216 (236) 192 157
高圧
射出装置名 D150E F200E
最大射出速度 mm/s 300 210
最大射出圧力 Mpa 236 (275) 236 182 216 (264) 192 (250) 216
高速
射出装置名 DH300E※ F200HE
最大射出速度 mm/s 500 300
最大射出圧力 Mpa 275 236 182 236 (275) 216 (250) 192 (196) 162
超高速
射出装置名 CH300E (D150HE)※
最大射出速度 mm/s 700 (500)
最大射出圧力 Mpa 255 (236) 236 (216) 183 (157)
型締力 kN 784
タイバー間隔(H X V) mm 410 X 410
※ 標準スクリュー・加熱筒は、最大射出速度・圧力へ設定された時、射出圧力・速度が自動的に制限されます。
※ D150HE(CH300E)、DH300Eのスクリュー・加熱筒は、耐摩耗仕様標準搭載となります。
■本仕様は変更の可能性がございます。詳細のご確認は お問い合わせページ よりご連絡くださいませ。
項目 Si-100-6S
スクリュー直径 mm 24 20 24 28 32 28 32 36 40
理論射出体積 cm3 43 23 43 69 90 69 103 147 201
標準
射出装置名 D75E F75E
最大射出速度 mm/s 300 150
最大射出圧力 Mpa 201 (275) 236 183 236 (275) 216 (236) 192 157
高圧
射出装置名 D150E F200E
最大射出速度 mm/s 300 210
最大射出圧力 Mpa 236 (275) 236 182 216 (264) 192 (250) 216
高速
射出装置名 DH300E※ F200HE
最大射出速度 mm/s 500 300
最大射出圧力 Mpa 275 236 182 236 (275) 216 (250) 192 (196) 162
超高速
射出装置名 CH450E※ CH300E (D150HE)※
最大射出速度 mm/s 1000 700 (500)
最大射出圧力 Mpa 294 255 (236) 236 (216) 183 (157)
型締力 kN 980
タイバー間隔(H X V) mm 460 X 460
※ 標準スクリュー・加熱筒は、最大射出速度・圧力へ設定された時、射出圧力・速度が自動的に制限されます。
※ D150HE(CH300E)、DH300E、CH450Eのスクリュー・加熱筒は、耐摩耗仕様標準搭載となります。
■本仕様は変更の可能性がございます。詳細のご確認は お問い合わせページ よりご連絡くださいませ。
項目 Si-130-6S
スクリュー直径 mm 24 28 32 28 32 36 40 46
理論射出体積 cm3 43 69 90 69 103 147 201 266
標準
射出装置名 F75E
最大射出速度 mm/s 150
最大射出圧力 Mpa 236 (275) 216 (236) 192 157
高圧
射出装置名 D150E F200E
最大射出速度 mm/s 300 210
最大射出圧力 Mpa 236 (275) 236 182 216 (264) 192 (250) 216 167
高速
射出装置名 DH300E※ F200HE
最大射出速度 mm/s 500 300
最大射出圧力 Mpa 275 236 182 236 (275) 216 (250) 192 (196) 162
超高速
射出装置名 FH400E※
最大射出速度 mm/s 400
最大射出圧力 Mpa 264 250 216 167
型締力 kN 1274
タイバー間隔(H X V) mm 510 X 510
※ 標準スクリュー・加熱筒は、最大射出速度・圧力へ設定された時、射出圧力・速度が自動的に制限されます。
※ DH300E、FH400Eのスクリュー・加熱筒は、耐摩耗仕様標準搭載となります。
■本仕様は変更の可能性がございます。詳細のご確認は お問い合わせページ よりご連絡くださいませ。
項目Si-180-6S
スクリュー直径 mm 28 32 36 40 46 40 46 50 55
理論射出体積 cm3 69 103 147 201 266 201 306 393 522
標準
射出装置名 F75E H300E
最大射出速度 mm/s 150 210
最大射出圧力 Mpa 236 (275) 216 (236) 192 157 216 (244) 216 187 157
高圧
射出装置名 F200E H370E
最大射出速度 mm/s 210 200
最大射出圧力 Mpa 216 (264) 192 (250) 216 167 216 (244) ※1 233 ※1 235 196
高速
射出装置名 F200HE H450E※2
最大射出速度 mm/s 300 300
最大射出圧力 Mpa 236 (275) 216 (250) 192 (196) 162 244 216 187 157
超高速
射出装置名 FH400E ※2
最大射出速度 mm/s 400
最大射出圧力 Mpa 264 250 216 167
型締力 kN 1764
タイバー間隔(H X V) mm 560 X 560
※ 標準スクリュー・加熱筒は、最大射出速度・圧力へ設定された時、射出圧力・速度が自動的に制限されます。
※1 加熱筒仕様変更にてさらに高圧仕様に対応します。
※2 FH400E、H450E(φ40)のスクリュー・加熱筒は、耐摩耗仕様標準搭載となります。
■本仕様は変更の可能性がございます。詳細のご確認は お問い合わせページ よりご連絡くださいませ。
項目 Si-230-6S
スクリュー直径 mm 32 36 40 46 40 46 50 55 60
理論射出体積 cm3 103 147 201 266 201 206 393 522 622
標準
射出装置名 H300E
最大射出速度 mm/s 210
最大射出圧力 Mpa 216 (244) 216 187 157
高圧
射出装置名 F200E H370E
最大射出速度 mm/s 210 200
最大射出圧力 Mpa 216 (264) 192 (250) 216 167 216 (244) ※1 233 ※1 235 196 167
高速
射出装置名 H450E ※2
最大射出速度 mm/s 300
最大射出圧力 Mpa 244 216 187 157
超高速
射出装置名 FH400E※2
最大射出速度 mm/s 400
最大射出圧力 Mpa 264 250 216 167
型締力 kN 2254
タイバー間隔(H X V) mm 610 X 610
※1 加熱筒仕様変更にてさらに高圧仕様に対応します。
※2 FH400E、H450E(φ40)のスクリュー・加熱筒は、耐摩耗仕様標準搭載となります。
■本仕様は変更の可能性がございます。詳細のご確認は お問い合わせページ よりご連絡くださいませ。